Üdvözöljük honlapunkon!

Intézményünk már több mint fél évszázada fogadja Esztergom város középfokú iskoláiban tanuló, kollégiumi elhelyezésre szoruló diákjait.

Ezen időszak alatt városi fenntartásban működött a kollégium, 2012. január 1-óta állami fenntartsába került.

Diákjaink számára segítséget nyújtunk tanulásukhoz, ismereteik bővítéséhez, a korszerű intézményi struktúra, a belső szabályozási rendszer, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek garantálják, hogy kollégistáinknak jó eséjük legyen tanulmányaik eredményes befejezéséhez, továbbtanulásukhoz.

A kollégiumi foglalkozások széles választéka, a diákok igényeit figyelembe vevő szabadidős tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskolai éveik itt eltöltött szakasza későbbi életpályájuk sikeréhez hozzájáruljon.

A szülői, iskolai és egyéni visszajelzések alapján diákjaink nevelése eredményesen zajlik. Döntő többségük társadalmi beilleszkedése, munkahelyi elhelyezkedése, családalapításuk zökkenőmentesen történt.

Ahhoz, hogy a pedagógiai programunkban kitűzött céljainkat elérjük, az ehhez szükséges feladatainkat eredményesen elvégezzük, folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel, az iskolák tanáraival, a város gyermekvédelmi, rendvédelmi, közművelődési, sport és szabadidős intézményeivel.

Szakmai munkánk eredményeit tanulóinkkal, az intézményben dolgozókkal közösen érjük el, tehát az egyéni siker egyben a jó közösség együttes munkájának gyümölcse.

Kollégiumi jelentkezés és felvétel

A szülő közvetlenül kérheti gyermeke felvételét a kollégiumba. A felvételről a kollégium igazgatója dönt, a kollégiumi nevelőtestület véleményének kikérésével. A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Esztergomban állandó lakóhellyel rendelkező tanuló is felvehető, ha iskolájának intézményvezetője, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése érdekében kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi.

A kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével - az ingyenes oktatásban részt vevő, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók számára térítésmentes.

A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben foglaltak az irányadók.

A másodszakmás (másodtechnikus) képzésben részt vevő tanulók a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést.

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól.

A felvételi iránti kérelmet írásban, a Felvételi lap kitöltésével lehet kezdeményezni, melyet postán, vagy személyesen kell eljuttatni az intézményhez. A felvételi kérelemről szóló határozatról a kollégium írásban értesíti a szülőt. A szorgalmi időszak végén, a következő tanévre szóló felvételi határozatot július 15-ig postázzuk a szülőknek. A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni, melyet a KLIK Tankerületi igazgatójának címezve, a kollégium igazgatójánál lehet benyújtani. A fellebbezések elbírálása után, augusztus 25-ig kerül kialakításra a végleges kollégiumi felvételi lista.

A kollégiumi férőhelyek számától, valamint a feltöltöttségtől függően kollégiumi felvétel a tanév bármely időszakában kérhető, de az így létesített kollégiumi jogviszony is csak az aktuális tanév végéig tart.

Amennyiben a tanuló felvételt nyer a kollégiumba, úgy az intézmény a határozatról szóló értesítéssel egy időben tájékoztatja a szülőket a működés belső szabályozásáról (Házirend), valamit az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról. A tanuló csoportbeli beosztásáról az igazgató, hálószobai elhelyezéséről a csoportvezető nevelőtanár dönt.

Kapcsolódó középiskolák:

- Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola

- Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

- Dobó Katalin Gimnázium

- Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola

- Montágh Imre Speciális Szakiskola

- Kolping Katolikus Szakiskola

- Szent Imre Gimnázium és Szakközépiskola

- Zsigmondy Vilmos Gimnázium

Természetesen az iskolán keresztül is kérhető a kollégiumba történő felvétel, de a Felvételi lapot akkor is ki kell tölteni.

A Felvételi lap letölthető innen.

A kollégiumban folyó nevelési tevékenységünkről a Portfólió web-oldalunkon tájékozódhat, az intézmény elhelyezkedéséről, az elérhetőségünkről az Kapcsolat oldalon talál információkat.